گوشت شتر حاشی (هرکیلو)99,000 تومان 100,000گوست شتر حاشی